17.11.2017

Pro rodiče

Vážení rodiče,                                                                                                                   

Co je vlastně skauting a Junák – český skaut, z. s.?

Skauting je myšlenka, životní styl, který učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou a převzít odpovědnost za to, co se děje se mnou a s mým životem. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají, proč a kam směřují svůj život. Dětem a mladým lidem umožňuje žít a dělat věci společně. Staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou a hrou – nejlepším  způsobem, jak poznávat nové věci. Dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat. Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit nebo sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem… A nakonec je to také celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi s již stoletou tradicí, působící ve 214 zemích světa.

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Je založeno na základních principech skautingu, tj. skautském zákonu, slibu a hesle. Je organizován do skautských oddílů, středisek a vyšších organizačních jednotek, které působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují chlapce a děvčata od pěti let ve třech věkových kategoriích. O program oddílů se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků. Zároveň je největším celostátním občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Skautské hnutí je otevřené všem dětem a mladým lidem, kteří se chtějí neustále něčemu učit, pracovat na sobě a přijímají základní principy skautingu.

Pro koho je skauting?

Skautské hnutí je otevřené všem, kteří si chtějí najít opravdové kamarády, chtějí pomáhat, neustále se něčemu učit, pracovat na sobě, přijímat základní principy skautingu, podnikat dobrodružné výpravy, hrát hry, překonávat sami sebe, účastnit se oddílové činnosti… Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje spoustu aktivit v oblastech jako je sport, příroda, kultura, zdravověda, rukodělné činnosti a řada dalších věcí.

Skautují všechny děti dohromady?

Aby program naší činnosti co nejlépe odpovídal potřebám a zájmům různých věkových kategorii, dělíme v naší organizaci děti do čtyř základních věkových kategorií:

  • Předškoláci (věk 4-6 let)
  • Vlčata a světlušky (věk 6-10 let)
  • Skauti a skautky (věk 11-15 let)
  • Roveři a rangers (věk nad 15 let)

V našem středisku působí 1. oddíl – dívčí, 12. oddíl – chlapecký a 2. oddíl pro rovery a rangers.

Jaký je program v jednotlivých věkových kategoriích?

Základním prvkem celoročního skautského programu všech věkových kategorií jsou schůzky, které se konají jednou týdně. Rozpis schůzek jednotlivých družin (a tedy i různých věkových kategorií) naleznete na webu v sekci Družiny. Na ty pak navazují výpravy, střediskové akce, akce pro veřejnost, kde se mohou potkávat děti i s jinými družinami a vyvrcholením celoroční činnosti je letní tábor.

Základem skautských aktivit je hra prostupující programem všech věkových kategorií. Hry pomáhají dětem zábavnou formou získávat nejrůznější schopnosti a dovednosti, které mohou později použít ve svém životě.

Světlušky a vlčata teprve poznávají svět kolem sebe. Program využívá především přirozenou hravost této věkové kategorie.

Skauti skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků; program se snaží u nich rozvíjet samostatnost, odpovědnost a vyváženost duševních a fyzických sil.

Roveři a rangers si většinou připravují svůj program sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem. Kromě toho si všichni osvojují praktické dovednosti, jak přežít nejen v dnešním moderním světě, ale i v přírodě.

A to vše se děje v partě dobrých kamarádů.

Naše oddíly se nespecializují výhradně na jednu činnost, ale snaží se umožnit dětem „ochutnat” z co nejširšího okruhu lidských činností. Každý si tak může najít to, co ho baví nebo zajímá. Hlavní důraz se ovšem klade na všestranný rozvoj jedince.

Kdo se o Vaše děti stará?

Dobrovolníci z řad studentů a pracujících, kteří prošli skautskou výchovou a mají odpovídající zkoušky, které jsou k vykonávání jednotlivých funkcí potřebné. Vedoucím pomáhají v jednotlivých družinách i ti, kteří se připravují na složení potřebných zkoušek a v budoucnu případně přeberou vedení či další funkce.

Přímo na schůzkách každý týden to jsou družinkoví vedoucí, kteří s Vašimi dětmi pracují nejvíce, kontakt na ně naleznete v sekci Družiny. Dále se pak na chodu oddílů a střediska podílejí další vedoucí (vedoucí střediska, vedoucí oddílu, zpravodajové,…), kontakt a informace o nich naleznete v sekci Vedení střediska.

Jak je skauting finančně náročný?

Členství ve skautském oddíle v porovnání s jinými zájmovými kroužky opravdu není drahé. Roční členský poplatek činí 600 Kč. Tento poplatek hradí registrační poplatek, pojištění člena a chod střediska a jednotlivých oddílů. Platí se vždy v průběhu měsíce ledna, v případě potřeby je možné zaplatit po částech. Dále je potřeba počítat s pořizováním základního skautského vybavení (skautský kroj, zápisník, spacák, baterka,…). Dále během roku přibližně jednou měsíčně vyrážíme na výpravy, kde se platí jen cestovné, případné vstupné, popř. náklady na společné stravování. Víkendové výpravy stojí cca 500 – 600 Kč. V létě jezdíme na čtrnáctidenní stanový tábor, který vyjde přibližně na 3 000 Kč.

Jaké vybavení skaut potřebuje?

Do začátku toho není mnoho. Zápisník, propiska a většinou věci, které se posbírají po domě. S první výpravou kapesní nožík, menší batoh na jednodenní výpravy a pevnější kotníčkové boty. Dále pak kroj a další tábornické potřeby, jakými jsou ešus, spacák, karimatka, velký batoh atd. Možná se někteří rodiče právě zhrozili, ale nemusíte mít strach. Mnoho z těchto věcí máte buď již doma, nebo je mají známí.

Kde skautské potřeby koupit?

Skautský kroj můžete nakoupit ve specializovaných obchodech, tábornické vybavení navíc koupíte ve sportovních, turistických či outdoorových prodejnách. Doporučujeme se předem poradit se skautským vedoucím, který vám doporučí nejvhodnější komponenty či je schopen potřebné věci obstarat a koupit, často za výhodnější ceny.